SOA và Triển khai Dịch vụ Web

soa-lgo

Ứng dụng Hướng Dịch vụ hiện đã được biết đến nhiều với tên viết tắt SOA (Service Oriented Application). Tuy nhiên, liệu chúng ta đã thử lựa ra những câu hỏi cần thiết trong những điều mà mọi người thường biết về SOA? SOA là một Sản phẩm hay một …

Read More »

Thiết lập một Dịch vụ Web

Create Web Service

Một Dịch vụ Web hỗ trợ ứng dụng phần mềm làm việc trên Internet. Một lập trình viên tạo ra một Dịch vụ Web, tải lên  một máy chủ và từ đó các dịch vụ có thể được sử dụng. Các máy chủ chứa các dịch vụ là một mạng …

Read More »

Tổng quan về dịch vụ web (Web Services)

Web Services la gi

Dịch vụ web là những cấu phần tính toán logic của doanh nghiệp giúp cung cấp các chức năng thông qua internet sử dụng những giao thức chuẩn như HTTP. Nó có thể chuyển đổi ứng dụng của bạn thành một ứng dụng web, và mang các tính năng hoặc …

Read More »