Thiết lập một Dịch vụ Web

Create Web Service

Một Dịch vụ Web hỗ trợ ứng dụng phần mềm làm việc trên Internet. Một lập trình viên tạo ra một Dịch vụ Web, tải lên  một máy chủ và từ đó các dịch vụ có thể được sử dụng. Các máy chủ chứa các dịch vụ là một mạng …

Read More »

Tổng quan về dịch vụ web (Web Services)

Web Services la gi

Dịch vụ web là những cấu phần tính toán logic của doanh nghiệp giúp cung cấp các chức năng thông qua internet sử dụng những giao thức chuẩn như HTTP. Nó có thể chuyển đổi ứng dụng của bạn thành một ứng dụng web, và mang các tính năng hoặc …

Read More »