Thiết lập một Dịch vụ Web

Một Dịch vụ Web hỗ trợ ứng dụng phần mềm làm việc trên Internet. Một lập trình viên tạo ra một Dịch vụ Web, tải lên  một máy chủ và từ đó các dịch vụ có thể được sử dụng. Các máy chủ chứa các dịch vụ là một mạng máy chủ. Các mạng máy chủ cho phép bất cứ ai truy cập vào các Dịch vụ Web thông qua Internet.

Một ứng dụng phần mềm Dịch vụ Web có một chức năng API Web để các ứng dụng phần mềm khác giao tiếp thông qua nó. Khi chúng ta đề cập tới các ứng dụng khác, nó có thể là một ứng dụng web, các ứng dụng Windows hoặc một ứng dụng di động. Các dịch vụ và ứng dụng web giao tiếp với nhau bằng cách sử dụng XML, SOAP.

API Web

Các nhà cung cấp thương mại thường xem một Dịch vụ Web là “Phần mềm-và-dịch vụ-như-một”. Khi chúng ta sử dụng các ứng dụng phần mềm như một dịch vụ trả tiền và sử dụng, khi đó các dịch vụ có thể được gọi là một SAAS. Các lập trình viên nên nhớ rằng có hàng trăm giao thức của các Dịch vụ Web. Một ví dụ thực hiện là sự tích hợp các ứng dụng phần mềm không đồng nhất khác nhau. Làm thế nào để các dịch vụ này hoạt động? Hãy để chúng tôi liệt kê một số điểm nổi bật.

Một khách hàng gửi yêu cầu SOAP có sử dụng HTTP đến máy chủ web. Các ứng dụng khách hàng có thể đến từ bất cứ máy tính nào nằm ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, chỉ với một kết nối internet. Dịch vụ này đáp ứng và thực hiện tốt chức năng của nó, đồng thời cung cấp một dịch vụ được sử dụng bởi các ứng dụng của khách hàng.

Khi nào chúng ta tạo ra một Dịch vụ Web:

Có rất nhiều trường hợp đòi hỏi chúng ta tạo ra một dịch vụ. Một tình huống phổ biến là khi chúng ta muốn tích hợp các ứng dụng không đồng nhất. Chúng ta cũng tạo ra một Dịch vụ Web khi Môi trường Khách hàng không thể nhận biết được.

Khi có một nhu cầu về Định dạng Khách hàng Đa kênh, chúng ta tạo ra một Dịch vụ Web. Điều này là bởi một Dịch vụ Web chạy bằng cách sử dụng XML. Và XML có thể được chuyển đổi sang một định dạng bất kỳ.

Một dịch vụ đại diện cho sự hội tụ của ba công nghệ chính, web, XML và SOA.

Để có kiến thức tốt hơn, chúng ta nên làm quen với cách trả lời các câu hỏi sau đây:

  • Sự vận hành, Khi nào chúng ta tạo ra?
  • Tại sao chúng ta tạo ra?
  • Công nghệ để tạo ra, Công cụ sử dụng?
  • Làm thế nào để chúng ta tạo ra một Dịch vụ Web trong Môi trường Thị Giác.
  • Mạng, Sự kiểm thử, Sự triển khai, Dịch vụ Tiêu thụ bởi một ứng dụng khách hàng và quan trọng là khi nào không nên thiết lập.